Author Archive

ขอเชิญสมาชิก คบอ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

ด้วยสำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย กำหนดจัดโครงการ “ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างสถาบัน

ในการนี้สำนักบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนปะคำสำโรง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมงานดังกล่าว (เพิ่มเติม) ต้องชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กรุณาส่งแบบตอบรับมายังสำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทาง E-mail: jen_jira_019@hotmail.co.th ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่คุณเจนจิรา เพ็ชรรัตน์ โทรศัพท์ 088-044-6551

ดาวน์โหลดโครงการได้ที่ : https://uac.kku.ac.th/temporary_file/6201-invitemeeting.pdf

ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการฯ ภาคอีสาน

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสถาบันเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย 1) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 3) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และโครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

           รศ.ดร.มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับ ว่า “มรภ.บุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน และมีความยินดีในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ คบอ. ระดับชาติ เพราะว่าเราได้รับราโชบายจากพระบาทสมเด็จในหลวง ร.10 ให้ทำงานร่วมกับชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บุคลากรมีความพร้อมเพราะว่า มรภ.บุรีรัมย์จัดงานบ่อยมาก จึงมีประสบการณ์ และมีความพร้อม”

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผอ.สำนักบริการวิชาการ มข. กล่าวเปิดการประชุมว่า “การประชุม คบอ.อีสาน ครั้งนี้เพื่อจะได้มาเยี่ยมเยือนบุรีรัมย์ ขยายความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการระหว่างกัน

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผช.อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ เสนอรูปแบบการประชุมสามัญ คบอ. ระดับชาติว่า “วันแรก เป็นการประชุมสามัญ คบอ. ส่วนวันที่ 2 ภาคเช้านำเสนอ Best Practice ส่วนภาคบ่าย เป็นการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการบริการวิชาการ” ซึ่งทุกสถาบันเห็นด้วย ส่วนช่วงเวลาการจัดประชุมนั้น ต้องหารือในความเหมาะสมอีกที จากนั้นถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก

ภาพ/ข่าว: นายประภาพรณ์ ขันชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: https://www.kku.ac.th/news/v.php?l=th&q=0017042

ขอแสดงความยินดีกับ ประธาน คบอ. ได้รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” ประจำปี 2561

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

          ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” ประจำปี 2561 จาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน ฬนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าราชการไทยที่ดีเพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันอาทิคย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีกิจกรรม คุณธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ปฏิบัติหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่เป็นแบบอย่างข้าราชการไทย ประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ตามวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติควรค่าแก่การเป็นข้าราชการแบบอย่างที่ดีได้อย่างภาคภูมิเป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป

ในนามของเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

ภาพ/ข่าว: เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริการวิชาการ หัวข้อ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมวิชาการด้านการบริการวิชาการ (คบอ.) เป็นครั้งแรกภายใต้ คบอ. หวังร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาชุมชนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ณีรัตนพันธ์  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริการวิชาการ หัวข้อ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” เมื่อ 19 พฤศจิกายน  2559  ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์  มีนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมกว่า 130 ผลงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 210 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์  เพชรคำ  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เปิดเผยว่า “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน่วยงานด้านการบริการวิชาการ ร่วมมือกัน จำนวน 30 กว่าสถาบัน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยสำนักบริการวิชาการอาสาจัดการประชุมวิชาการ และได้รับการสนับสนุนจาก คบอ. และสมาชิกเป็นอย่างดี การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีหน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ให้สามารถพึงตนเองได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติเกิดความเข้มแข็งต่อไป”

จากนั้นผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการยังเปิดเผยต่อว่า ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษจาก คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ แนวคิดการพัฒนาชุมชน ในมุมมองของภาคเอกชน ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงศ์ตระหง่าน บรรยาย หัวข้อ บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชุมชน และท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น บรรยายหัวข้อ มุมมองของประเทศเพื่อนบ้านต่อการบริการวิชาการของอุดมศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นมุมมองจากหลากหลายภาคส่วน  ภายในงานมีการนำเสนอผลการบริการวิชาการภาคบรรยาย จำนวน 27 เรื่อง และนำเสนอภาคโปสเตอร์อีก 80 เรื่อง  รวมทั้งการนำเสนอจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย”

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผนึกเครือข่ายบริการวิชาการฯ ภาคอีสาน เพื่อบริการชุมชน

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

สำนักบริการวิชาการ ผนึกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือช่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ระดับประเทศ กำหนดกิจกรรมและแผนงานเพื่อบริการชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเครือข่ายฯ ประกอบด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมหน่วยงานอุดมศึกษาเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน มีจำนวน 34 สถาบัน ปัจจุบัน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเครือข่าย มีที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดให้มีคณะทำงานเครือข่ายภูมิภาคในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก ในส่วนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะทำงาน จึงได้จัดประชุมเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เชิญชวนเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ในมุมองของภาคเอกชน โดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 2) บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชุมชน โดย ศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน และ 3) มุมมองของประเทศเพื่อนบ้านต่อการบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย โดย ท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีการนำเสนอผลงานการบริการวิชาการด้วยการบรรยายและโปสเตอร์ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริการวิชาการ จึงขอเชิญชวนเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป หรือบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวการบริการชุมชน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานครั้งนี้ได้ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://uac.kku.ac.th โทรศัพท์ 043 348 983

ภาพ : ชาลี พรหมอินทร์
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ร่วมจัดพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการบริการวิชาการ

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ร่วมจัดพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการบริการวิชาการ
ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ 29 สถาบันอุดมศึกษาไทย
(Memorandum of Understanding in Academic Service For University Academic Service Network of Thailand)
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องอินทนิล (อาคารใหม่) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เปิดเผยว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นการสานต่อการดำเนินงานภารกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเชื่อมความสัมพันธ์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาส่งเสริมให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร การจัดการหน่วยงานเครือข่ายบริการวิชาการของ 29สถาบันอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์พร้อมสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
สำหรับสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมลงนามทั้ง 29 แห่ง ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.มหาวิทยาลัยบูรพา
4.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.มหาวิทยาลัยทักษิณ
6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10.มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลสุวรรณภูมิ
12.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
17.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
20.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
23.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
25.มหาวิทยาลัยสยาม
26.มหาวิทยาลัยศิลปากร
27.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
28.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
และ 29.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพ/ข่าว: กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุมศึกษาไทย เขียนแผนพัฒนาประเทศแบบพหุสาขา

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศ เชิงพหุสาขาตามความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย”

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาประเทศแบบพหุสาขาวิชา ตามความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6  กรุงเทพฯ ซึ่งการเขียนข้อเสนอโครงการแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่

1) การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนด้านสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2) การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
3) การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
4) การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
5) การพัฒนาด้านอื่น ๆ

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการบริการวิชาการ

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

 

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ได้จัดการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการเพื่อร่วมกำหนดทิศทาง รูปแบบการทำงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องต้นน้ำ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (รักษาการประธานเครือข่ายบริการวิชาการฯ) และ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รักษาการฝ่ายเลขาเครือข่ายบริการวิชาการฯ) พร้อมกับผู้แทนเครือข่ายบริการวิชาการ 15 สถาบัน ร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการฯ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและรูปแบบการบริหารเครือข่ายบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

ในการประชุมครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 สถาบัน โดยมีการประชุมหารือเบื้องต้นในเรื่องการของการร่างบันทึกลงนามความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป พร้อมทั้งกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการในนามเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยต่อไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มทร.ล้านนา : ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสับปะรด สร้างมูลค่าสินค้าพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

ทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย หัวข้อ การพัฒนาผงหมักเนื้อปรุงรสจากก้านและแกนสับปะรด การพัฒนาซอสหมักบาบีคิวพร้อมใช้จากเนื้อและเปลือกสับปะรดแก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และผู้สนใจทั่วไป  ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.วรรณา อัมมวรรธน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ ผู้เข้าอบรมจำนวน  50  คน

การจัดอบรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด  สร้างมูลค่า สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร  พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ต่อไปในอนาคต

ข่าว/ภาพ : รัตนบดินทร์ นาคินทร์คีรีวงค์