ภาพกิจกรรมเครือข่ายฯ

การประชุมเครือข่ายฯ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก    ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บรรยากาศการประชุม)          ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมศึกษาดูงาน)            ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2560         ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มทร.ภาคตะวันออก        ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้         ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         ชมภาพกิจกรรม