คำสั่ง/ประกาศ คบอ.

คำสั่งเครือข่าย คบอ. ปี 2562

– คำสั่งที่ 2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย          Open

– คำสั่งที่ 1/2562 แต่งตั้งประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย          Open

คำสั่งเครือข่าย คบอ. ปี 2561

– คำสั่งที่ 2/2561 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ          Open

– คำสั่งที่ 1/2561 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายฯ          Open

คำสั่งเครือข่าย คบอ. ปี 2560

– คำสั่งที่ 1/2560 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกคนใหม่          Open

ประกาศเครือข่าย คบอ. ปี 2562

– ประกาศที่ 3/2562 ยกเลิกการเป็นสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย           Open

– ประกาศที่ 2/2562 รายชื่อสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ฉบับเพิ่มเติม           Open

– ประกาศที่ 1/2562 ประเภทสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ฉบับเพิ่มเติม           Open

ประกาศเครือข่าย คบอ. ปี 2560

– ประกาศ 5/2560 ประเภทสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย           Open

– ประกาศที่ 4/2560 รายชื่อสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มเติม ฉ.4           Open

– ประกาศที่ 3/2560 กำหนดค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก เลขานุการ แลผู้ช่วยเลขานุการ           Open

– ประกาศที่ 2/2560 รายชื่อสมาชิกเพิ่มเติม ฉบับที่ 1           Open

– ประกาศที่ 1/2560 การกำหนดอัตราค่าบำรุงเครือข่ายของสมาชิก           Open