ติดต่อ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฝ่ายเลขาฯ)
169 ถ.ลงหาด ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร : 0-3810-2288-91
โทรสาร : 0-3874-5798
 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร : 0-43009700 ต่อ 50400
โทรสาร : 0-4320-2408
e-mail: uackku@gmail.com