Author Archive

shiyogo

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

37 สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือด้านบริการวิชาการ

Written by shiyogo on . Posted in Uncategorized

 

 

37 สถาบันอุดมศึกษาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการชุมชน

บุคลากรสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องนำโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนฯ ร่วมสัมมนา “สัปดาห์บริการวิชาการ” เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และเตรียมชุมชนไปสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “สัปดาห์บริการวิชาการ” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 – 20 ณ โรงแรมเทา – ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ภายในงานมีการจัดบรรยาย จัดนิทรรศการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมประชาชนสำหรับประชาคมอาเซียน แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานด้านการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม 37 สถาบัน การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 189 คน จาก 52 หน่วยงาน 47 สถาบันการศึกษา โดยบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน

เครือข่ายวิชาการ 10 มหาวิทยาลัยผนึกกำลัง จัดสัปดาห์บริการติวชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

Written by shiyogo on . Posted in Uncategorized

รายงานข่าวจากเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย แจ้งว่า เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai UNISERV) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหา วิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) พระนครศรีอยุธยา มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.มหาสารคาม และมรภ.อุดรธานี จะจัดงานสัปดาห์การบริการวิชาการ วันที่ 19-20 มี.ค.นี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดีมรภ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยไทยมีพันธกิจหลักประการหนึ่ง คือการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา เป็นต้นโดยมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้หรือจุดเด่นไม่เหมือนกัน จึงควรจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือนำองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้นๆ มาช่วยแก้ปัญหาให้กับพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยของตนเอง
ด้าน ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัตน์ ผอ.สำนักบริการวิชาการ มช. กล่าวว่า ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานการให้บริการวิชาการ ประชุมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยประเด็นสำคัญที่จะพูดคุยกันคือ การเตรียมพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2015 โดยมี รมว.ศึกษาธิการ และอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายพิเศษ
รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มข. กล่าวว่า เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยจะลงนามความร่วมมือเบื้องต้นระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ที่ม.บูรพา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงอยากจะเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการครั้งนี้ เพื่อสังคมร่วมกัน

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2555 (กรอบบ่าย)–