ม.อ. เจ้าภาพการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1/2563

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด นวัตกรรมในการบริการแก่ชุมชน

          วันนี้ (27 ส.ค. 63) ที่โรงแรมเนก้า ไรเฌอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 โดยมี ผศ. ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ รักษาการแทนประธาน คบอ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย จาก 32 สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 60 คน

          ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งนี้ เพื่อจะได้แนวทาง และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย นวัตกรรม รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และตอบสนองความต้องการของชุมชน

          ด้าน รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมทั้งนำไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา คือ วัดถาวรวราราม และศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

          ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายฯ ให้ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธานเครือข่ายฯ คนใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะทำงานเครือข่ายฯ ที่ร่วมมือขับเคลื่อนงานร่วมกัน และคาดหวังการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายบริการวิชาการ ที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.อ. #เจ้าภาพประชุมด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา
Ref URL : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200827143924945

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมการอบรม ด้านการเกษตรงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมการอบรม ด้านการเกษตรงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 2 ส.ค.63. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
URL: http://www.agi.nu.ac.th/newagi/
1. เรื่อง ปุ๋ยสั่งตัด
โดย ผศ.ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะปรางเชิงพาณิชย์
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น.ห้อง AG 1104
3. เรื่อง เทคนิคการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
โดย ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพิพัฒน์
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น.ห้อง AG 2103
4. เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืช
โดย ผศ.ดร.สิริรัตน์ แสนยงค์ และนางสาววิษิกตา เพ็ชรปูน
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้อง AG 2201
5. เรื่อง เทคนิคการผลิตและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
โดย ดร.ปาณิสรา เทพกุศล
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง AG 2205
6. เรื่อง การผลิตสตอเบอรี่เชิงพาณิชย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 12.00 น.ห้อง AG 1104
7. เรื่อง การปลูก ดูแลและขยายพันธุ์แคคตัสอย่างง่าย
โดย ผศ.ดร.มยุรีกระจายกลาง ปรีติยาทร แก้วมณี และสมาคมแคคตัส พิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง AG 2218
8. เรื่อง กัญชงและกัญชาทางการแพทย์
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 63 เวลา 09.00 – 12.00 น.ห้อง AG 1104
9. เรื่อง การผลิตและแปรรูปทุเรียนเชิงพาณิชย์
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.ห้อง AG 1104
10. เรื่อง การผลิตและแปรรูปกล้วยหอมเชิงพาณิชย์
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.ห้อง AG 1104

โครงการ “สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้ คบอ. ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคบูรณาการงานบริการวิชาการในเชิงพาณิชย์ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย ในฐานะประธาน คบอ. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตะกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนา และดร.มาร์ภา ชยทัตโต ที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินรายการ ในงานสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3/2562 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนี้สมาชิกผู้บริหาร คบอ. ได้ศึกษาดูงานกิจการในภารกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคเหนือ

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

          ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคเหนือ มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนัก ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการฯ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ร่่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 สถาบัน ประกอบด้วย
1) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
2)มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
3)มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
4)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
5)มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
6)มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
7)มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหารือแนวทางความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดประชุม คบอ. สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2562 ในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งทาง คบอ. ได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ

ข่าวโดย ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการฯ ภาคอีสาน

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสถาบันเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย 1) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 3) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และโครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

           รศ.ดร.มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับ ว่า “มรภ.บุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน และมีความยินดีในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ คบอ. ระดับชาติ เพราะว่าเราได้รับราโชบายจากพระบาทสมเด็จในหลวง ร.10 ให้ทำงานร่วมกับชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บุคลากรมีความพร้อมเพราะว่า มรภ.บุรีรัมย์จัดงานบ่อยมาก จึงมีประสบการณ์ และมีความพร้อม”

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผอ.สำนักบริการวิชาการ มข. กล่าวเปิดการประชุมว่า “การประชุม คบอ.อีสาน ครั้งนี้เพื่อจะได้มาเยี่ยมเยือนบุรีรัมย์ ขยายความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการระหว่างกัน

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผช.อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ เสนอรูปแบบการประชุมสามัญ คบอ. ระดับชาติว่า “วันแรก เป็นการประชุมสามัญ คบอ. ส่วนวันที่ 2 ภาคเช้านำเสนอ Best Practice ส่วนภาคบ่าย เป็นการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการบริการวิชาการ” ซึ่งทุกสถาบันเห็นด้วย ส่วนช่วงเวลาการจัดประชุมนั้น ต้องหารือในความเหมาะสมอีกที จากนั้นถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก

ภาพ/ข่าว: นายประภาพรณ์ ขันชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: https://www.kku.ac.th/news/v.php?l=th&q=0017042

ขอแสดงความยินดีกับ ประธาน คบอ. ได้รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” ประจำปี 2561

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

          ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” ประจำปี 2561 จาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน ฬนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าราชการไทยที่ดีเพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันอาทิคย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีกิจกรรม คุณธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ปฏิบัติหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่เป็นแบบอย่างข้าราชการไทย ประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ตามวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติควรค่าแก่การเป็นข้าราชการแบบอย่างที่ดีได้อย่างภาคภูมิเป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป

ในนามของเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

ภาพ/ข่าว: เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริการวิชาการ หัวข้อ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมวิชาการด้านการบริการวิชาการ (คบอ.) เป็นครั้งแรกภายใต้ คบอ. หวังร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาชุมชนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ณีรัตนพันธ์  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริการวิชาการ หัวข้อ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” เมื่อ 19 พฤศจิกายน  2559  ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์  มีนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมกว่า 130 ผลงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 210 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์  เพชรคำ  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เปิดเผยว่า “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน่วยงานด้านการบริการวิชาการ ร่วมมือกัน จำนวน 30 กว่าสถาบัน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยสำนักบริการวิชาการอาสาจัดการประชุมวิชาการ และได้รับการสนับสนุนจาก คบอ. และสมาชิกเป็นอย่างดี การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีหน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ให้สามารถพึงตนเองได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติเกิดความเข้มแข็งต่อไป”

จากนั้นผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการยังเปิดเผยต่อว่า ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษจาก คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ แนวคิดการพัฒนาชุมชน ในมุมมองของภาคเอกชน ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงศ์ตระหง่าน บรรยาย หัวข้อ บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชุมชน และท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น บรรยายหัวข้อ มุมมองของประเทศเพื่อนบ้านต่อการบริการวิชาการของอุดมศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นมุมมองจากหลากหลายภาคส่วน  ภายในงานมีการนำเสนอผลการบริการวิชาการภาคบรรยาย จำนวน 27 เรื่อง และนำเสนอภาคโปสเตอร์อีก 80 เรื่อง  รวมทั้งการนำเสนอจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย”

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น