สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา : ขอเชิญอบรมเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

โครงการอบรม “เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ”

 โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

           รุ่นที่ 31 : 19-20 กันยายน 2557 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,000 บาท  (อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าเอกสารประกอบการอบรม)

หัวข้อในการอบรม

– การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ

– การเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและความนิยม

– หลักการวิเคราะห์และการตรวจแก้หนังสือ

– เทคนิคการเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

– การใช้ภาษาในการเขียน

– การใช้คำและประโยค

– การเขียนย่อหน้าเว้นวรรค การตัดคำระหว่างบรรทัด

– การใช้ศัพท์เฉพาะและการเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา 038-102288-90 ในวันและเวลาราชการ 8.30-16.30น.

สำนักส่งเสริมฯ มอ. : จัดการอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม ให้กับบุคลากรจากศาลจังหวัดสงขลา วันที่ 16 ส.ค.57 ณ ศาลจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วิทยากรบรรยายคือ ดร.วัชรินทร์ หนูสมตน อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

37 สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือด้านบริการวิชาการ

Written by shiyogo on . Posted in Uncategorized

 

 

37 สถาบันอุดมศึกษาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการชุมชน

บุคลากรสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องนำโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนฯ ร่วมสัมมนา “สัปดาห์บริการวิชาการ” เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และเตรียมชุมชนไปสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “สัปดาห์บริการวิชาการ” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 – 20 ณ โรงแรมเทา – ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ภายในงานมีการจัดบรรยาย จัดนิทรรศการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมประชาชนสำหรับประชาคมอาเซียน แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานด้านการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม 37 สถาบัน การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 189 คน จาก 52 หน่วยงาน 47 สถาบันการศึกษา โดยบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน

เครือข่ายวิชาการ 10 มหาวิทยาลัยผนึกกำลัง จัดสัปดาห์บริการติวชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

Written by shiyogo on . Posted in Uncategorized

รายงานข่าวจากเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย แจ้งว่า เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai UNISERV) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหา วิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) พระนครศรีอยุธยา มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.มหาสารคาม และมรภ.อุดรธานี จะจัดงานสัปดาห์การบริการวิชาการ วันที่ 19-20 มี.ค.นี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดีมรภ.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยไทยมีพันธกิจหลักประการหนึ่ง คือการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา เป็นต้นโดยมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้หรือจุดเด่นไม่เหมือนกัน จึงควรจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือนำองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้นๆ มาช่วยแก้ปัญหาให้กับพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยของตนเอง
ด้าน ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัตน์ ผอ.สำนักบริการวิชาการ มช. กล่าวว่า ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานการให้บริการวิชาการ ประชุมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยประเด็นสำคัญที่จะพูดคุยกันคือ การเตรียมพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2015 โดยมี รมว.ศึกษาธิการ และอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายพิเศษ
รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มข. กล่าวว่า เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยจะลงนามความร่วมมือเบื้องต้นระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ที่ม.บูรพา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงอยากจะเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการครั้งนี้ เพื่อสังคมร่วมกัน

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2555 (กรอบบ่าย)–