Archive for August, 2014

มทร.ล้านนา : ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสับปะรด สร้างมูลค่าสินค้าพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

ทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย หัวข้อ การพัฒนาผงหมักเนื้อปรุงรสจากก้านและแกนสับปะรด การพัฒนาซอสหมักบาบีคิวพร้อมใช้จากเนื้อและเปลือกสับปะรดแก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และผู้สนใจทั่วไป  ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.วรรณา อัมมวรรธน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ ผู้เข้าอบรมจำนวน  50  คน

การจัดอบรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด  สร้างมูลค่า สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร  พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ต่อไปในอนาคต

ข่าว/ภาพ : รัตนบดินทร์ นาคินทร์คีรีวงค์

มทร.ล้านนา : สาธิต ติดตามบริการวิชาการ (การทำเชื้อเห็ดและ หัวเชื้อเห็ด) เพิ่มแหล่งอาหารเห็ดให้แก่ชุมชนบ้านวอแก้วอย่างยั่งยืน

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษา (หลักสูตรวิชาพืชศาสตร์ เทคโนโลยีเครื่องกล การบัญชี การจัดการ และระบบสารสนเทศ และชาวบ้านวแก้ว ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านวอแก้ว หมู่ ๓ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โครงการฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากกำนันดำริห์ สุวรรณสุระ และบุคคลต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๒ กว่า ๑๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)

การจัดกิจกรรมสาธิต ติดตามบริการวิชาการ (การทำเชื้อเห็ดและหัวเชื้อเห็ด) กิจกรรมการเพิ่มแหล่งอาหารเห็ดให้แก่ชุมชนบ้านวอแก้วอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนวอแก้ว ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยการเพิ่มแหล่งอาหารเห็ดป่าจำพวกเห็ดที่อยู่ร่วมรากพืช (เห็ดไคลหรือเห็ดหล่ม เห็ดพาน เห็ดไข่ห่านเหลือง เห็ดระโงก เห็ดน้ำหมากหรือเห็ดหน้าม้อย เห็ดแดง และอื่นๆ) ให้แก่ป่าชุมชนบ้านวอแก้ว ให้ชาวบ้านชุมชนบ้านวอแก้ว และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลห้างฉัตร ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้ใช้เป็นแหล่งอาหารยังชีพต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕ อีกด้วย อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้าย

(ขอบคุณข่าว /ภาพประกอบ : อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง)

เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย : โครงการก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันศึกษาอาเซียน จากไทย สู่ สปป.ลาว

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เช้าวันนี้ (27 มี.ค. 56) รศ.นพ.ถวัลวงค์  รัตนศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาอาเซียน จากไทย สู่ สปป.ลาว”  ที่ห้องแกรนด์ พาวิลเลี่ยน รร.ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  ซึ่งจัดโดยเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน  6  สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยทักษิณ มีผู้เข้าร่วม จำนวน  100  คน

การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้นำเสนอด้วยการบรรยายทางวิชาการและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Oral Presentation) จำนวน  5 โครงการ ประกอบด้วย มอ. จำนวน 1 โครงการ และ มข. 4  โครงการ   และนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 41 โครงการ  ประกอบด้วย มข. 30  โครงการ  ม.นครพนม 4 โครงการ  ม.แม่โจ้  4 โครงการ และ ม.ราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)  3  โครงการ

รศ.ดร.อำนวย  คำตื้อ  ผอ.สำนักบริการวิชาการ มข. กล่าวรายงานการจัดโครงการว่า “เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ร่วมกันจัดจัดประชุมวิชาการ “ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียน:จากไทยสู่ สปป.ลาว”  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกันกับหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านการบริการวิชาการจากประเทศสู่ระดับอาเซียน 2) เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการวิชาการแก่ประชาชน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  3) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ

ซึ่งการจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่  1) การบรรยายทางวิชาการและการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการบริการวิชาการจากเครือข่ายบริการวิชาการ ไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) การเสนอผลงานบริการวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอในที่ประชุม 3) การศึกษาดูงานพื้นที่เป้าหมายเพื่อการบริการวิชาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย  ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จัดระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม  2556 ที่ รร.ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  จังหวัดขอนแก่น”

รศ.นพ.ถวัลย์วงค์  กล่าวเปิดโครงการว่า “จากข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย วันที่ 20 มีนาคม 2555 ซึ่งประกอบด้วย 10 สถาบัน ร่วมกันจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการวิชาการแก่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมภายในประเทศ ไปสู่การบริการวิชาการแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน การประชุมวิชาการโดยการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาและการบริการวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”

จากนั้นนายพิษณุ  จันวิทัน  เอกอัครราชทูตไทยประจำนครหลวงเวียงจันทน์  ปาฐกถาโอกาสในการบริการวิชาการใน สปป.ลาว ว่า “อาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก  ประกอบด้วย ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม  ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเพียงกระบวนการเท่านั้น สินค้าจะมีการลดภาษี ปรับปรุงกฎระเบียบให้สะดวกมากที่สุด ประเทศไทยยังมีสินค้าอยู่ 4 ประเภทที่มีการเก็บภาษี คือ ไม้ตัดดอก มะพร้าว มันฝรั่ง และกาแฟ  ส่วน สปป.ลาว มี 16 ประเภท  การเคลื่อนย้ายแรงงานไม่ได้หมายถึงแรงงานทุกประเภท จะต้องทำข้อตกลงร่วมกันก่อน ปัจจุบันมีเพียงแรงงานฝีมือ 8 ประเภทเท่านั้น คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก สำรวจ บัญชี  และการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อยากจะให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า หลังจากวันที่ 1 ม.ค. 58  เป็นต้นไปอย่าคิดว่าฟ้าจะสดใส ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเคลียร์ไปบางส่วนเท่านั้น”

สุดท้ายนายพิษณุฝากว่า “ดีใจที่ 10 มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญ และมองไปต่างประเทศ โดยมอง สปป.ลาว ก่อน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มข. จะเป็นแกนนำมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้บริการวิชาการ สู่ สปป.ลาว ต่อไป”

สำนักวิจัยและส่งเสริมฯ ม.แม่โจ้ : ส่งเสริมเกษตรกรชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เกษตรฮ๊อตนิวส์ : สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมเกษตรกรชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ : ไส้กรอก ไส้อั่ว ไก่ดำนึ่งสมุนไพร ไก่นิลแม่โจ้ ไก่นิลล้านนา เพิ่มมูลค่าไก่พื้นเมืองนำส่งตลาดผู้บริโภคหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่โจ้ หนึ่งในโครงการเพื่อสังคม Social Enterprize โดย รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักวิจัยและส่งเสริมฯ ม.แม่โจ้ : พิธีมอบงานอุทยานล้านนา 35 ไร่ ให้กับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมประเพณีล้านนา 12 เดือน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ซึ่งประกอบด้วยการฟังธรรมปลาช่อน , ประเพณีปุมต๊าง , บูชาพระแม่โพสพและท้าวจตุโลกบาล , ประเพณีแฮกนาน้อย , แฮกนาใหญ่ , มัดมือควาย ซึ่งพิธีดังกล่าวถือเป็นประเพณีทางล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาซึ่งเป็นขั้นตอนในการเริ่มทำนา โดยใช้ความเชื่อและพิธีกรรมเข้ามาสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของนา ซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าเริ่มต้นทำสิ่งที่เป็นสิริมงคล ถูกต้องตามประเพณีจะทำให้กิจที่ดำเนินต่อไปประสบความสำเร็จ สมดังความปรารถนาทุกประการ และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดังและกล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่โจ้ และโรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย พร้อมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ช่วงบ่ายศูนย์ศิลปวัฒนธรรมส่งมอบงานอุทยานล้านนา 35 ไร่ ให้กับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวจาก : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น : ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรทางการพยาบาล

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกท่านเข้าร่วมหลักสูตรอบรมทางการพยาบาล

รายละเอียดโครงการ : http://home.kku.ac.th/trainuac

โทร. 08-3358-7171,08-3358-7272

โทร. 0-43348-983 ต่อ 103

สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา : ขอเชิญอบรมเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

โครงการอบรม “เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ”

 โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

           รุ่นที่ 31 : 19-20 กันยายน 2557 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,000 บาท  (อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าเอกสารประกอบการอบรม)

หัวข้อในการอบรม

– การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ

– การเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและความนิยม

– หลักการวิเคราะห์และการตรวจแก้หนังสือ

– เทคนิคการเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

– การใช้ภาษาในการเขียน

– การใช้คำและประโยค

– การเขียนย่อหน้าเว้นวรรค การตัดคำระหว่างบรรทัด

– การใช้ศัพท์เฉพาะและการเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา 038-102288-90 ในวันและเวลาราชการ 8.30-16.30น.

สำนักส่งเสริมฯ มอ. : จัดการอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม ให้กับบุคลากรจากศาลจังหวัดสงขลา วันที่ 16 ส.ค.57 ณ ศาลจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วิทยากรบรรยายคือ ดร.วัชรินทร์ หนูสมตน อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี