Archive for October, 2015

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการบริการวิชาการ

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

 

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ได้จัดการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการเพื่อร่วมกำหนดทิศทาง รูปแบบการทำงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องต้นน้ำ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (รักษาการประธานเครือข่ายบริการวิชาการฯ) และ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รักษาการฝ่ายเลขาเครือข่ายบริการวิชาการฯ) พร้อมกับผู้แทนเครือข่ายบริการวิชาการ 15 สถาบัน ร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการฯ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและรูปแบบการบริหารเครือข่ายบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

ในการประชุมครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 สถาบัน โดยมีการประชุมหารือเบื้องต้นในเรื่องการของการร่างบันทึกลงนามความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป พร้อมทั้งกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการในนามเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยต่อไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น