Archive for November, 2015

เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุมศึกษาไทย เขียนแผนพัฒนาประเทศแบบพหุสาขา

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศ เชิงพหุสาขาตามความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย”

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาประเทศแบบพหุสาขาวิชา ตามความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6  กรุงเทพฯ ซึ่งการเขียนข้อเสนอโครงการแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่

1) การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนด้านสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2) การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
3) การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
4) การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
5) การพัฒนาด้านอื่น ๆ