Archive for December, 2015

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ร่วมจัดพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการบริการวิชาการ

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ร่วมจัดพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการบริการวิชาการ
ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ 29 สถาบันอุดมศึกษาไทย
(Memorandum of Understanding in Academic Service For University Academic Service Network of Thailand)
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องอินทนิล (อาคารใหม่) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เปิดเผยว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นการสานต่อการดำเนินงานภารกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเชื่อมความสัมพันธ์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาส่งเสริมให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร การจัดการหน่วยงานเครือข่ายบริการวิชาการของ 29สถาบันอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์พร้อมสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
สำหรับสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมลงนามทั้ง 29 แห่ง ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.มหาวิทยาลัยบูรพา
4.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.มหาวิทยาลัยทักษิณ
6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10.มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลสุวรรณภูมิ
12.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
17.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
20.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
23.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
25.มหาวิทยาลัยสยาม
26.มหาวิทยาลัยศิลปากร
27.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
28.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
และ 29.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพ/ข่าว: กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น