Archive for December, 2016

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริการวิชาการ หัวข้อ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม”

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมวิชาการด้านการบริการวิชาการ (คบอ.) เป็นครั้งแรกภายใต้ คบอ. หวังร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาชุมชนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ณีรัตนพันธ์  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริการวิชาการ หัวข้อ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” เมื่อ 19 พฤศจิกายน  2559  ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์  มีนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมกว่า 130 ผลงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 210 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์  เพชรคำ  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เปิดเผยว่า “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน่วยงานด้านการบริการวิชาการ ร่วมมือกัน จำนวน 30 กว่าสถาบัน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยสำนักบริการวิชาการอาสาจัดการประชุมวิชาการ และได้รับการสนับสนุนจาก คบอ. และสมาชิกเป็นอย่างดี การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีหน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ให้สามารถพึงตนเองได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติเกิดความเข้มแข็งต่อไป”

จากนั้นผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการยังเปิดเผยต่อว่า ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษจาก คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ แนวคิดการพัฒนาชุมชน ในมุมมองของภาคเอกชน ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงศ์ตระหง่าน บรรยาย หัวข้อ บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชุมชน และท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น บรรยายหัวข้อ มุมมองของประเทศเพื่อนบ้านต่อการบริการวิชาการของอุดมศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นมุมมองจากหลากหลายภาคส่วน  ภายในงานมีการนำเสนอผลการบริการวิชาการภาคบรรยาย จำนวน 27 เรื่อง และนำเสนอภาคโปสเตอร์อีก 80 เรื่อง  รวมทั้งการนำเสนอจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย”

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผนึกเครือข่ายบริการวิชาการฯ ภาคอีสาน เพื่อบริการชุมชน

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

สำนักบริการวิชาการ ผนึกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือช่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ระดับประเทศ กำหนดกิจกรรมและแผนงานเพื่อบริการชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเครือข่ายฯ ประกอบด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมหน่วยงานอุดมศึกษาเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน มีจำนวน 34 สถาบัน ปัจจุบัน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเครือข่าย มีที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดให้มีคณะทำงานเครือข่ายภูมิภาคในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก ในส่วนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะทำงาน จึงได้จัดประชุมเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เชิญชวนเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ในมุมองของภาคเอกชน โดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 2) บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชุมชน โดย ศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน และ 3) มุมมองของประเทศเพื่อนบ้านต่อการบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย โดย ท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีการนำเสนอผลงานการบริการวิชาการด้วยการบรรยายและโปสเตอร์ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริการวิชาการ จึงขอเชิญชวนเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป หรือบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวการบริการชุมชน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานครั้งนี้ได้ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://uac.kku.ac.th โทรศัพท์ 043 348 983

ภาพ : ชาลี พรหมอินทร์
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ