Archive for November, 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ประธาน คบอ. ได้รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” ประจำปี 2561

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

          ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” ประจำปี 2561 จาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน ฬนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าราชการไทยที่ดีเพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันอาทิคย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีกิจกรรม คุณธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ปฏิบัติหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่เป็นแบบอย่างข้าราชการไทย ประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ตามวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติควรค่าแก่การเป็นข้าราชการแบบอย่างที่ดีได้อย่างภาคภูมิเป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป

ในนามของเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

ภาพ/ข่าว: เฉลิมขวัญ ศิริมงคล