Archive for May, 2019

ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการฯ ภาคอีสาน

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสถาบันเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย 1) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 3) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และโครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

           รศ.ดร.มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับ ว่า “มรภ.บุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน และมีความยินดีในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ คบอ. ระดับชาติ เพราะว่าเราได้รับราโชบายจากพระบาทสมเด็จในหลวง ร.10 ให้ทำงานร่วมกับชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บุคลากรมีความพร้อมเพราะว่า มรภ.บุรีรัมย์จัดงานบ่อยมาก จึงมีประสบการณ์ และมีความพร้อม”

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผอ.สำนักบริการวิชาการ มข. กล่าวเปิดการประชุมว่า “การประชุม คบอ.อีสาน ครั้งนี้เพื่อจะได้มาเยี่ยมเยือนบุรีรัมย์ ขยายความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการระหว่างกัน

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผช.อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ เสนอรูปแบบการประชุมสามัญ คบอ. ระดับชาติว่า “วันแรก เป็นการประชุมสามัญ คบอ. ส่วนวันที่ 2 ภาคเช้านำเสนอ Best Practice ส่วนภาคบ่าย เป็นการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการบริการวิชาการ” ซึ่งทุกสถาบันเห็นด้วย ส่วนช่วงเวลาการจัดประชุมนั้น ต้องหารือในความเหมาะสมอีกที จากนั้นถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก

ภาพ/ข่าว: นายประภาพรณ์ ขันชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: https://www.kku.ac.th/news/v.php?l=th&q=0017042