Archive for September, 2019

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคเหนือ

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

          ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคเหนือ มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนัก ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการฯ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ร่่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 สถาบัน ประกอบด้วย
1) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
2)มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
3)มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
4)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
5)มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
6)มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
7)มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหารือแนวทางความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดประชุม คบอ. สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2562 ในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งทาง คบอ. ได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ

ข่าวโดย ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่