โครงการ “สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้ คบอ. ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคบูรณาการงานบริการวิชาการในเชิงพาณิชย์ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย ในฐานะประธาน คบอ. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตะกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนา และดร.มาร์ภา ชยทัตโต ที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินรายการ ในงานสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3/2562 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนี้สมาชิกผู้บริหาร คบอ. ได้ศึกษาดูงานกิจการในภารกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.