ม.อ. เจ้าภาพการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1/2563

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด นวัตกรรมในการบริการแก่ชุมชน

          วันนี้ (27 ส.ค. 63) ที่โรงแรมเนก้า ไรเฌอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 โดยมี ผศ. ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ รักษาการแทนประธาน คบอ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย จาก 32 สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 60 คน

          ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งนี้ เพื่อจะได้แนวทาง และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย นวัตกรรม รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และตอบสนองความต้องการของชุมชน

          ด้าน รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมทั้งนำไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา คือ วัดถาวรวราราม และศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

          ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายฯ ให้ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธานเครือข่ายฯ คนใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะทำงานเครือข่ายฯ ที่ร่วมมือขับเคลื่อนงานร่วมกัน และคาดหวังการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายบริการวิชาการ ที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.อ. #เจ้าภาพประชุมด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา
Ref URL : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200827143924945

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.