สำนักบริการวิชาการ มข. จัดประชุม คบอ. “การเปลี่ยนผ่านสู่การบริการวิชาการแนวใหม่”

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

           สำนักบริการวิชาการ มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด นวัตกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการวิชาการแนวใหม่ มีสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วม จำนวน 14 สถาบัน ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จำนวน 36 คน โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) เป็นประธานการประชุม ศ. (เกียรติคุณ) อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษา คบอ. และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ที่ปรึกษา คบอ. และสมาชิกเครือข่าย เข้าร่วมประชุม

           ศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธาน คบอ. เปิดเผยความเป็นมาของ คบอ. ว่า “คบอ. เกิดจากการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการบริการวิชาการระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 มีสมาชิกจำนวน 32 สถาบัน มีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการร่วมกันทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 2) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบกลไก และเครื่องมือต่าง ๆ ในลักษณะความร่วมมือแบบพหุภาคี และ 3) เพื่อศึกษาดูงานบริการวิชาการ ชุมชนต้นแบบ เศรษกิจพอเพียง”

           รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทใหม่ของสำนักบริการวิชาการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ KKU Education Transform” ว่า “จากภาวะปัจจุบันของสังคม ประชากรมีอัตราการเกิดน้อยลง เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษาในทุก ๆ ระดับ ประชาชนจำเป็นต้องปรับตัว เรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องนำไปปรับใช้งานโดยตรง การบริการวิชาการจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เป็นให้การศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Learning) ในรูปแบบที่ไม่ให้ปริญญา (Non-Degree) ทั้งในรูปแบบ ประกาศนียบัตร (Certificate) และ อนุปริญญา (Diploma) รวมทั้งรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ New Normal Education ซึ่งจะเป็นภารกิจใหม่ของการบริการวิชาการในอนาคต”

           จากนั้นประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาเศรษฐกิจสังคมจังหวัดขอนแก่น ส่วนเช้าวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคบ่ายแยกย้ายกลับสถาบันที่ตั้ง โดยสวัสดิภาพ

เนื้อหาข่าว: นายประภาพรณ์ ขันชัย (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักบริการวิชาการ)

ที่มา: https://th.kku.ac.th/42636

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.