37 สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือด้านบริการวิชาการ

Written by shiyogo on . Posted in Uncategorized

 

 

37 สถาบันอุดมศึกษาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการชุมชน

บุคลากรสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องนำโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนฯ ร่วมสัมมนา “สัปดาห์บริการวิชาการ” เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และเตรียมชุมชนไปสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “สัปดาห์บริการวิชาการ” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 – 20 ณ โรงแรมเทา – ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ภายในงานมีการจัดบรรยาย จัดนิทรรศการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมประชาชนสำหรับประชาคมอาเซียน แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานด้านการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม 37 สถาบัน การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 189 คน จาก 52 หน่วยงาน 47 สถาบันการศึกษา โดยบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน

Trackback from your site.

shiyogo

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.