สำนักส่งเสริมฯ มอ. : จัดการอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม ให้กับบุคลากรจากศาลจังหวัดสงขลา วันที่ 16 ส.ค.57 ณ ศาลจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วิทยากรบรรยายคือ ดร.วัชรินทร์ หนูสมตน อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.