เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย : โครงการก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันศึกษาอาเซียน จากไทย สู่ สปป.ลาว

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เช้าวันนี้ (27 มี.ค. 56) รศ.นพ.ถวัลวงค์  รัตนศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาอาเซียน จากไทย สู่ สปป.ลาว”  ที่ห้องแกรนด์ พาวิลเลี่ยน รร.ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  ซึ่งจัดโดยเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน  6  สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยทักษิณ มีผู้เข้าร่วม จำนวน  100  คน

การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้นำเสนอด้วยการบรรยายทางวิชาการและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Oral Presentation) จำนวน  5 โครงการ ประกอบด้วย มอ. จำนวน 1 โครงการ และ มข. 4  โครงการ   และนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 41 โครงการ  ประกอบด้วย มข. 30  โครงการ  ม.นครพนม 4 โครงการ  ม.แม่โจ้  4 โครงการ และ ม.ราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)  3  โครงการ

รศ.ดร.อำนวย  คำตื้อ  ผอ.สำนักบริการวิชาการ มข. กล่าวรายงานการจัดโครงการว่า “เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ร่วมกันจัดจัดประชุมวิชาการ “ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียน:จากไทยสู่ สปป.ลาว”  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกันกับหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านการบริการวิชาการจากประเทศสู่ระดับอาเซียน 2) เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการวิชาการแก่ประชาชน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  3) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ

ซึ่งการจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่  1) การบรรยายทางวิชาการและการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการบริการวิชาการจากเครือข่ายบริการวิชาการ ไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) การเสนอผลงานบริการวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอในที่ประชุม 3) การศึกษาดูงานพื้นที่เป้าหมายเพื่อการบริการวิชาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย  ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จัดระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม  2556 ที่ รร.ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  จังหวัดขอนแก่น”

รศ.นพ.ถวัลย์วงค์  กล่าวเปิดโครงการว่า “จากข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย วันที่ 20 มีนาคม 2555 ซึ่งประกอบด้วย 10 สถาบัน ร่วมกันจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการวิชาการแก่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมภายในประเทศ ไปสู่การบริการวิชาการแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน การประชุมวิชาการโดยการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาและการบริการวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”

จากนั้นนายพิษณุ  จันวิทัน  เอกอัครราชทูตไทยประจำนครหลวงเวียงจันทน์  ปาฐกถาโอกาสในการบริการวิชาการใน สปป.ลาว ว่า “อาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก  ประกอบด้วย ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม  ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเพียงกระบวนการเท่านั้น สินค้าจะมีการลดภาษี ปรับปรุงกฎระเบียบให้สะดวกมากที่สุด ประเทศไทยยังมีสินค้าอยู่ 4 ประเภทที่มีการเก็บภาษี คือ ไม้ตัดดอก มะพร้าว มันฝรั่ง และกาแฟ  ส่วน สปป.ลาว มี 16 ประเภท  การเคลื่อนย้ายแรงงานไม่ได้หมายถึงแรงงานทุกประเภท จะต้องทำข้อตกลงร่วมกันก่อน ปัจจุบันมีเพียงแรงงานฝีมือ 8 ประเภทเท่านั้น คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก สำรวจ บัญชี  และการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อยากจะให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า หลังจากวันที่ 1 ม.ค. 58  เป็นต้นไปอย่าคิดว่าฟ้าจะสดใส ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเคลียร์ไปบางส่วนเท่านั้น”

สุดท้ายนายพิษณุฝากว่า “ดีใจที่ 10 มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญ และมองไปต่างประเทศ โดยมอง สปป.ลาว ก่อน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มข. จะเป็นแกนนำมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้บริการวิชาการ สู่ สปป.ลาว ต่อไป”

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.