มทร.ล้านนา : สาธิต ติดตามบริการวิชาการ (การทำเชื้อเห็ดและ หัวเชื้อเห็ด) เพิ่มแหล่งอาหารเห็ดให้แก่ชุมชนบ้านวอแก้วอย่างยั่งยืน

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษา (หลักสูตรวิชาพืชศาสตร์ เทคโนโลยีเครื่องกล การบัญชี การจัดการ และระบบสารสนเทศ และชาวบ้านวแก้ว ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านวอแก้ว หมู่ ๓ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โครงการฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากกำนันดำริห์ สุวรรณสุระ และบุคคลต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๒ กว่า ๑๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)

การจัดกิจกรรมสาธิต ติดตามบริการวิชาการ (การทำเชื้อเห็ดและหัวเชื้อเห็ด) กิจกรรมการเพิ่มแหล่งอาหารเห็ดให้แก่ชุมชนบ้านวอแก้วอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนวอแก้ว ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยการเพิ่มแหล่งอาหารเห็ดป่าจำพวกเห็ดที่อยู่ร่วมรากพืช (เห็ดไคลหรือเห็ดหล่ม เห็ดพาน เห็ดไข่ห่านเหลือง เห็ดระโงก เห็ดน้ำหมากหรือเห็ดหน้าม้อย เห็ดแดง และอื่นๆ) ให้แก่ป่าชุมชนบ้านวอแก้ว ให้ชาวบ้านชุมชนบ้านวอแก้ว และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลห้างฉัตร ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้ใช้เป็นแหล่งอาหารยังชีพต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕ อีกด้วย อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้าย

(ขอบคุณข่าว /ภาพประกอบ : อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง)

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.