มทร.ล้านนา : ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสับปะรด สร้างมูลค่าสินค้าพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

ทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย หัวข้อ การพัฒนาผงหมักเนื้อปรุงรสจากก้านและแกนสับปะรด การพัฒนาซอสหมักบาบีคิวพร้อมใช้จากเนื้อและเปลือกสับปะรดแก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และผู้สนใจทั่วไป  ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.วรรณา อัมมวรรธน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ ผู้เข้าอบรมจำนวน  50  คน

การจัดอบรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด  สร้างมูลค่า สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร  พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ต่อไปในอนาคต

ข่าว/ภาพ : รัตนบดินทร์ นาคินทร์คีรีวงค์

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.