ผนึกเครือข่ายบริการวิชาการฯ ภาคอีสาน เพื่อบริการชุมชน

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

สำนักบริการวิชาการ ผนึกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือช่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ระดับประเทศ กำหนดกิจกรรมและแผนงานเพื่อบริการชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเครือข่ายฯ ประกอบด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมหน่วยงานอุดมศึกษาเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน มีจำนวน 34 สถาบัน ปัจจุบัน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเครือข่าย มีที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดให้มีคณะทำงานเครือข่ายภูมิภาคในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก ในส่วนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะทำงาน จึงได้จัดประชุมเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เชิญชวนเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ในมุมองของภาคเอกชน โดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 2) บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชุมชน โดย ศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน และ 3) มุมมองของประเทศเพื่อนบ้านต่อการบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย โดย ท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีการนำเสนอผลงานการบริการวิชาการด้วยการบรรยายและโปสเตอร์ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริการวิชาการ จึงขอเชิญชวนเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป หรือบริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวการบริการชุมชน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานครั้งนี้ได้ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://uac.kku.ac.th โทรศัพท์ 043 348 983

ภาพ : ชาลี พรหมอินทร์
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.