ภาพกิจกรรมเครือข่ายฯ

การประชุม ครั้งที่ 2/2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (บรรยากาศการประชุม)   ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ครั้งที่ 2/2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (กิจกรรมศึกษาดูงาน)   ชมภาพกิจกรรม

การประชุมเครือข่ายฯ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก    ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บรรยากาศการประชุม)          ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมศึกษาดูงาน)            ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา         ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ครั้งที่ 2/2560 ณ มทร.ตะวันออก        ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้         ชมภาพกิจกรรม

การประชุม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         ชมภาพกิจกรรม