รายงานการประชุมระดับภูมิภาค ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก ครั้งที่ 1/2561