ประชุมเครือข่ายฯระดับภูมิภาค ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก