ประกาศที่ 1/2562 ประเภทสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ฉบับเพิ่มเติม