ประกาศที่ 3/2562 ยกเลิกการเป็นสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย