เอกสาร ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ปี 2560

คำสั่งเครือข่าย คบอ. ปี 2560

– คำสั่งที่ 1/2560 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกคนใหม่          Open

ประกาศเครือข่าย คบอ. ปี 2560

– ประกาศ 5/2560 ประเภทสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย           Open

– ประกาศที่ 4/2560 รายชื่อสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มเติม ฉ.4           Open

– ประกาศที่ 1/2560 การกำหนดอัตราค่าบำรุงเครือข่ายของสมาชิก           Open