คณะเลขานุการ คบอ.

คณะเลขานุการ

เลขานุการ คบอ. : คุณบุตรี ดำริสถลมารค

โทร: 094-9469249

email: buttri@buu.ac.th

ผู้ช่วยเลขานุการ คบอ. 1:

ผู้ช่วยเลขานุการ คบอ. 2:

เหรัญญิก:

กองบรรณาธิการวารสาร:

ผู้ดูแลระบบ: