สำนักงานฝ่ายเลขานุการ คบอ.

ที่อยู่สำนักงานฝ่ายเลขานุการ : สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์
เลขานุการ คบอ. : นางสาวภัทราวดี วัชรดิลก
โทร: 0 7428 6973 – 4
email: thai.uniserv@gmail.com
ผู้ช่วยเลขานุการ คบอ.: นางสาวสิรีธร โสพร
เหรัญญิก: นายวีรยุทธ์ สุทธิ
ผู้ดูแลระบบ:  นายวีรยุทธ์ สุทธิ