เอกสาร ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ปี 2563

คำสั่งเครือข่าย คบอ. ปี 2563

– คำสั่งที่ 1/2563 แต่งตั้งประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย          Open

– คำสั่งที่ 2/2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย          Open

– คำสั่งที่ 3/2563 แต่งตั้งรักษาการแทนคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย          Open