ติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ คบอ.
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7428 6973-5
e-mail : thai.uniserv@gmail.com

Facebook fanPage : https://www.facebook.com/thaiuniserv