เอกสารวาระการประชุม

ปี พ.ศ. 2564
วาระการประชุมครั้งที่ 1/2564 เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2563
วาระการประชุมครั้งที่ 1/2563 เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาระการประชุมครั้งที่ 2/2563 เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น