เอกสารหนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 1/2564 เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 1/2563 เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 2/2563 เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น