ทำเนียบประธานเครือข่าย คบอ.


ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2559 – 2563


รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2564 – ปัจจุบัน