ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายฯ

บทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร