สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา : ขอเชิญอบรมเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

โครงการอบรม “เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ”

 โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

           รุ่นที่ 31 : 19-20 กันยายน 2557 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,000 บาท  (อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าเอกสารประกอบการอบรม)

หัวข้อในการอบรม

– การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ

– การเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและความนิยม

– หลักการวิเคราะห์และการตรวจแก้หนังสือ

– เทคนิคการเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

– การใช้ภาษาในการเขียน

– การใช้คำและประโยค

– การเขียนย่อหน้าเว้นวรรค การตัดคำระหว่างบรรทัด

– การใช้ศัพท์เฉพาะและการเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา 038-102288-90 ในวันและเวลาราชการ 8.30-16.30น.

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.